Chanachur Hot

Chanachur Hot

Product Info

Item Name

Size

Pack Type

Pack Size

CBM

Chanachur Hot

450gm, 700gm, 900gm

Jar

12/6 Pcs/Ctn

0.028/0.034

Similar Products
Fried Dal

Fried Dal

Size: 30gm, Pack Type: Foil Pack, Pack Size: 200Pcs/Ctn, CBM: 0.045

Fried Peas

Fried Peas

Size: 25gm, Pack Type: Foil Pack, Pack Size: 100Pcs/Ctn, CBM: 0.045

Jhal Muri

Jhal Muri

Size: 50gm, Pack Type: Foil Pack, Pack Size: 64Pcs/Ctn, CBM: 0.045